Oficjalny serwis Logo: Gmina Łagów Gmina Łagów

Pierwsze konsultacje społeczne

SOŁECTWO ŁAGÓW - Zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, turystów w piątek 10 lutego 2017 na Konsultacje społeczne obszar rewitalizacji SOŁECTWO ŁAGÓW
W programie: spacer studyjny, spotkanie z mieszkańcami i interesariuszami oraz warsztaty, na których wypracujemy konkretne projekty rewitalizacyjne
Startujemy o 14.00 pod Bramą Polską
Orientacyjny czas spotkania 2 godziny
Spotkanie zorganizowane w uzgodnieniu z Sołtysem Łagowa -  Panem Czesławem Piniuta
 
SOŁECTWO SIENIAWA - Zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, turystów we wtorek 14 lutego 2017 na Konsultacje społeczne obszar rewitalizacji SOŁECTWO SIENIAWA
W programie: spacer studyjny, spotkanie z mieszkańcami i interesariuszami oraz warsztaty, na których wypracujemy konkretne projekty rewitalizacyjne
Startujemy o 10.00 przy SP w Sieniawie.
Orientacyjny czas spotkania 2 godziny
Spotkanie zorganizowane w uzgodnieniu z Sołtysem Łagowa -  Panią Marią Tyliszczak
 
SOŁECTWO TOPORÓW - Zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, turystów w poniedziałek 13 lutego 2017 na Konsultacje społeczne obszar rewitalizacji SOŁECTWO TOPORÓW
W programie: spacer studyjny, spotkanie z mieszkańcami i interesariuszami oraz warsztaty, na których wypracujemy konkretne projekty rewitalizacyjne
Startujemy o 15.00 przy siedzibie OSP Toporów
o 16.00 spotykamy się w sali OSP Toporów
Orientacyjny czas spotkania 2 godziny
Spotkanie zorganizowane w uzgodnieniu z Sołtysem Toporowa -  Panią Aliną Jabłońską
 

Załączniki

Ilustracja do informacji: Podsumowanie badań ankietowych Łagów Rewitalizacja
Podsumowanie badań ankietowych Łagów Rewitalizacja
 
Ilustracja do informacji: Gminny Program Rewitalizacji - Spacer studyjny

Gminny Program Rewitalizacji - Spacer studyjny
 
                         wtorek 22 listopada 2016
    
     Sieniawa 10.00 - 11.30
     zbiórka przy Szkole Podstawowej
 
     Łagów 12.00 - 14.00
     zbiórka przy Bibliotece
 
Ilustracja do informacji: Rewitalizacja - Spotkanie przy komputerze seminarium on line.
Spotkanie przy komputerze seminarium on line. Diagnoza Zjawisk Negatywnych a Obszar Zdegradowany wtorek 22 listopada 2016, godzo. 20.00 - 21.00
 
przyszłość Gminy Łagów
zależy od Ciebie
 
 
Konsultacje Społeczne
 
15 listopada – 16 grudnia 2016 rozpoczyna się proces Konsultacji Społecznych w związku z trwającymi pracami nad Gminnym Programem Rewitalizacji 2016-2020.
 
Co będziemy konsultować?
 • wyniki Diagnozy, w tym szczególnie Obszar Zdegradowany, czyli
„Obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym, można wyznaczyć jako obszar zdegradowany w przypadku występowania na nim ponadto co najmniej jednego z następujących negatywnych zjawisk:
 
 1. gospodarczych – w szczególności niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji lokalnych przedsiębiorstw lub
 2. środowiskowych – w szczególności przekroczenia standardów jakości środowiska, obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska, lub
 3. przestrzenno-funkcjonalnych – w szczególności niewystarczającego wyposażenia w infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej złego stanu technicznego, braku dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, niedoboru lub niskiej jakości terenów publicznych, lub
 4. technicznych – w szczególności degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz niefunkcjonowaniu rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska
 
 • rekomendacje Zespołu ds. Rewitalizacji, czyli proponowany Obszar Rewitalizacji
 
„Obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację.
Obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy.
Obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic.”
 
Jak będziemy konsultować?
 
 • zbierzemy uwagi mieszkańców, przedsiębiorców i innych zainteresowanych grup społecznych za pomocą ankiety elektronicznej
 • zorganizujemy spotkania i spacery studyjne
 • przeprowadzimy wywiady z mieszkańcami
 • przygotujemy i poprowadzimy warsztaty dla grup przedstawicielskich
 
 
Ile  czasu, czyli jak długo będziemy konsultować?
 
30 dni kalendarzowych – do 16 grudnia 2016 włącznie
 
 
 
Po co będziemy konsultować, czyli jaki finalny efekt mają przynieść konsultacje ?
 
 • zostanie wyznaczony obszar zdegradowany
 • zostanie wyznaczony obszar rewitalizacji
 • zostanie podjęta Uchwała Rady Gminy o wyznaczeniu OZ i OR
 • zostanie podjęta Uchwała Rady Gminy o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji
 • zostanie opracowany projekt Gminnego Programu Rewitalizacji
 
Program Rewitalizacji Gminy Łagów
na lata 2016 – 2020
 
 
 
 • Baner: Baner 1
 • Baner: Baner 2
 • Baner: Baner 3
 • Baner: Baner 4
 • Baner: Zachodnia Zzba PH
 • Baner: LGD Brama Lubuska
 • Baner: Baner 6 - Mikroporady

Kontakt z Urzędem

Urząd Gminy Łagów
ul. Spacerowa 7
66-220 Łagów
 
NIP: 927-18-52-234
REGON: 000536752
pn: 8:00 - 16:00
wt-pt: 7:30 - 15:00
sb-nd: nieczynne
 
Wójt Gminy Łagów przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdy poneidziałek od godz. 12:00 do 16:00
68 341 21 86
e-mail
ePUAP  /lagow/skrytka
Wszelkie prawa do treści umieszczonych w serwisie należą do Gminy Łagów
Budowa strony internetowej Urzędu Gminy w Łagowie dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych zrealizowana została w ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.